Studio LTK

Địa điểm

Hoan Kiem, Hanoi

Chủ đầu tư

Private

Thời gian

2016

Diễn giải

Design and Built