Nhatrang Bay Hotel

Địa điểm

Nha Trang, Khanh Hoa

Chủ đầu tư

Private

Thời gian

2018

Diễn giải

English Coordinate other service Structure, MEP, Landscape, Interior, QS service)